Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op toegang tot en gebruik van een Koninklijke Boon Edam International B.V. website ("BE site").

Het gebruik van de BE site houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in.

Op deze BE site is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

De informatie op deze internetsite wordt aangeboden op “AS IS”-basis. Dit wil zeggen zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van deze BE site. De informatie op de BE site is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Koninklijke Boon Edam International B.V. Indien er sprake is van prijs en/productvermeldingen is dit onder voorbehoud van wijzigingen en druk/typfouten.

Koninklijke Boon Edam International B.V. ( Ook “Boon Edam”)en haar dochter- of gelieerde ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de BE site.

In geen geval is de Koninklijke Boon Edam International B.V. aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het onbruikbaar worden, gegevensverlies of winstderving rechtstreeks of middellijk voortkomend uit het gebruik of de prestatie van software, documenten, de levering of niet levering van diensten, of de informatie die op deze BE site beschikbaar is. De aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing indien er sprake is van opzet of grove schuld van Koninklijke Boon Edam International B.V. en/ of haar medewerkers.

Gebruik van de links in dit deel van de BE site kan als gevolg hebben dat u de BE site verlaat. De sites die via deze links aan de BE site gekoppeld zijn, vallen niet onder de zeggenschap van Boon Edam. Boon Edam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die op deze wijze aan de BE site gekoppeld is.

Indien u enige communicatie of materiaal verzendt aan of plaatst op deze BE site, geeft u Boon Edam toestemming uw communicatie te gebruiken voor het doel waarvoor u de communicatie verzendt en/of de gegevens aan Boon Edam verstrekt

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, handelsmerken en handelsnamen in de informatie en materialen op de BE site zijn eigendom van de Koninklijke Boon Edam International B.V. en/of haar licentiegevers. Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze enige rechten aan ontlenen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie en materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Koninklijke Boon Edam International B.V. , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De verzender van enige communicatie aan deze BE site, of anderszins aan de eigenaars van deze site is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

Koninklijke Boon Edam International B.V. behoudt zich het recht voor deze disclaimer van tijd tot tijd te herzien. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u de BE site bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waar u zich aan dient te houden.

© Royal Boon Edam International B.V.

© Royal Boon Edam International B.V.