Privacy

Via dit privacybeleid wordt u op de hoogte gesteld van de wijze waarop de persoonsgegevens die u via deze website verstrekt, worden verzameld, gebruikt en doorgegeven. We raden u aan alle details van ons privacybeleid zorgvuldig door te lezen voordat u informatie op de website gebruikt of zelf persoonsgegevens via deze website verstrekt.

Op deze website is de Nederlandse wet van toepassing. De website wordt ontwikkeld en vermarkt door Koninklijke Boon Edam International B.V. (“Boon Edam”). Wij, Boon Edam, treden op als verwerkingsverantwoordelijke en verplichten ons zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten zoals uiteengezet in de relevante (Europese) verordening gegevensbescherming. Dit betekent onder meer dat we:

 • in detail uitleggen welke categorieën persoonsgegevens we verzamelen en hoe we deze verzamelen;
 • duidelijk formuleren voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis we uw persoonsgegevens verwerken;
 • ernaar streven het verzamelen van persoonsgegevens te beperken tot uitsluitend de gegevens die voor legitieme doeleinden noodzakelijk zijn;
 • eerst uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens vragen in gevallen waar uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens implementeren en hetzelfde vragen van partijen die persoonsgegevens verwerken op basis van onze instructies;
 • uw recht respecteren om te vragen om inspectie van uw persoonsgegevens en om deze te laten corrigeren of verwijderen, in combinatie met andere rechten die u hebt, zoals hieronder nader omschreven.

Houd er rekening mee dat wij en derden ook persoonsgegevens verwerken via het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op onze website. Voor meer informatie over dit type gegevensverzameling verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Deze beleidsregels kunnen na verloop van tijd worden gewijzigd, zodat deze overeenkomen met de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken. We raden u onze beleidsverklaringen regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Dit privacybeleid is voor het laatst herzien in juli 2018.

De belangrijkste doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

Er zijn verschillende manieren waarop u ons uw persoonsgegevens kunt verstrekken. Bijvoorbeeld:

 • wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier of rechtstreeks via e-mail, worden de persoonsgegevens die u verstrekt, gebruikt voor persoonlijke communicatie met u, om uw vragen te beantwoorden, om verzoeken (om een offerte) te verwerken of om te reageren op uw eventuele opmerkingen;
 • wanneer we een overeenkomst met u afsluiten, worden de benodigde verstrekte persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst en alle daartoe behorende diensten uit te voeren;
 • Om (blog)updates, kennisdocumenten of andere commerciële communicatie te verzenden, als u daartoe toestemming hebt gegeven;
 • om statistieken te analyseren en de website te optimaliseren en te rapporteren over en metingen te verrichten naar het effect van onze marketingactiviteiten;
 • om het internetaanbod interessanter voor u te maken door advertenties die overeenkomen met uw interesses weer te geven via diverse social media platforms zoals Facebook;
 • om meldingen te versturen wanneer in onze beleidsregels en andere (juridische) documenten wijzigingen worden aangebracht die mogelijk betrekking hebben op u;
 • om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

De persoonsgegevens die we verwerken

Door gebruik te maken van onze website en de diensten die we aanbieden, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Hiertoe kunnen ook persoonsgegevens behoren. We bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt of die duidelijk aan ons worden aangeboden voor verwerkingsdoeleinden zoals hierboven vermeld of zoals vermeld wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt. We gebruiken de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, tenzij u voorafgaand daartoe toestemming hebt gegeven. De volgende persoonsgegevenscategorieën kunnen door ons worden verwerkt:

 • persoonlijke  details (bijvoorbeeld geslacht, voor- en achternaam, nationaliteit en/of taal, functiebeschrijving, interesses);
 • contactdetails (bijvoorbeeld telefoonnummer, e-mailadres);
 • bedrijfsdetails (bijvoorbeeld bedrijfsnaam, bedrijfslocatie, bedrijfsgrootte);
 • andere details (bijvoorbeeld informatie die u in het tekstveld op formulieren invult).

Wettelijke redenen voor de verwerking van uw gegevens

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer we hiervoor een wettelijke basis hebben. De overeenkomstige wettelijke redenen voor de verwerking van persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden kunnen zijn:

 • u hebt ons toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld als u zich hebt geabonneerd op onze blogupdates, kennisdocumenten of op andere commerciële communicatie of akkoord bent gegaan met ons gebruik van cookies);
 • verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met u of het treffen van voorbereidingen voor het afsluiten van een contract met u op uw verzoek (bijvoorbeeld als u een offerte aanvraagt);
 • verwerking is noodzakelijk voor andere legitieme belangen die door ons worden nagestreefd (we passen deze reden uitsluitend toe als we zeker weten dat dit slechts een minimale invloed of geen invloed heeft op uw privacy: bijvoorbeeld wanneer we gebruikmaken van privacyvriendelijke analyse-instrumenten);
 • verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (bijvoorbeeld als we in het kader van belastingwetgeving bepaalde klantgegevens moeten bewaren).

Derden die zijn betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden (‘verwerkers’ genoemd) om bepaalde verwerkingsactiviteiten namens ons uit te voeren, zoals partijen die zijn betrokken bij het hosten van onze webservices. We delen uw persoonsgegevens niet met derden om hen toe te staan deze gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken, tenzij u daartoe expliciet toestemming hebt gegeven. Categorieën verwerkers van derden zijn:

 • hostingaanbieders;
 • leveranciers van CRM- en Marketing Automation software;
 • vertrouwde derden of onderaannemers die ons assisteren bij het exploiteren van onze website, bij onze bedrijfsvoering of bij het verlenen van diensten aan u.

Beveiliging

We beschermen uw persoonsgegevens met diverse beveiligingsmaatregelen. Hiertoe kunnen veilige registratie en contactformulieren, versleuteling van gegevens en beperking van de toegang tot uw persoonsgegevens behoren.

Boon Edam implementeert de volgende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, onbevoegd gebruik, onbevoegde wijziging, openbaarmaking of toegang en tegen alle andere onrechtmatige vormen van verwerking.

Vertrouwelijkheid

Voor al het personeel geldt een volledige geheimhoudingsplicht en alle onderaannemers en onderverwerkers moeten verplicht een geheimhoudingsverklaring ondertekenen als volledige geheimhouding geen deel uitmaakt van de hoofdovereenkomst tussen de partijen.

Wanneer bevoegd personeel toegang heeft tot persoonsgegevens, is de toegang uitsluitend mogelijk via een versleutelde verbinding.

Transparantie

Boon Edam houdt u te allen tijde op de hoogte van wijzigingen in de processen voor de bescherming van de privacy en beveiliging van gegevens, inclusief procedures en beleidslijnen. U kunt op elk moment informatie opvragen over de locatie en de manier waarop gegevens worden opgeslagen, beveiligd en gebruikt.

Controle

Boon Edam gebruikt beveiligingsrapporten om toegangspatronen te controleren en proactief potentiële bedreigingen te identificeren en te beperken. Administratieve handelingen, inclusief toegang tot het systeem, worden opgeslagen zodat een controlespoor kan worden geboden als ongeautoriseerde of onopzettelijke wijzigingen worden aangebracht.

De prestaties en de beschikbaarheid van het systeem worden gecontroleerd via zowel interne als externe controlediensten.

Melding inbreuk persoonsgegevens

In het geval dat uw gegevens worden gecompromitteerd, stelt Boon Edam u en de bevoegde toezichthoudende autoriteit(en) binnen 72 uur via e-mail op de hoogte, met informatie over de omvang van de inbreuk, getroffen gegevens, eventueel effect op de dienstverlening en het actieplan van Boon Edam voor maatregelen om de gegevens te beveiligen en mogelijke negatieve effecten voor de betrokkenen te beperken.

"Inbreuk in verband met persoonsgegevens" betekent een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens in verband met de dienstverlening.

Bewaarperioden

Verzamelde persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bewaard om aan de doeleinden te voldoen die in dit privacybeleid worden beschreven, tenzij een langere bewaarperiode vereist en gerechtvaardigd is of wettelijk is toegestaan.

Uw rechten

Ter bescherming van uw privacy kunt u altijd een verzoek indienen tot het inzien van uw persoonsgegevens en vragen om rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens in geval deze gegevens niet correct zijn of irrelevant zijn voor de vermelde doeleinden. Om de bescherming en privacy van uw persoonsgegevens te garanderen, hebt u de volgende rechten:

 • U hebt het recht op informatie over de manier waarop we uw gegevens verwerken en de doeleinden waarvoor we dit doen.
 • U hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die we van u in bezit hebben.
 • U hebt het recht op rectificatie, wat inhoudt dat u ons kunt vragen uw persoonsgegevens te wijzigen in geval de gegevens niet actueel en/of correct zijn.
 • U hebt het recht op intrekking van de toestemming die u eerder hebt gegeven. Ingetrokken toestemming leidt tot een verplichting voor ons om te stoppen met de verwerking van de gegevens die op die toestemming waren gebaseerd.
 • U hebt het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaalde toepassing.
 • U hebt het recht op vergetelheid, ook bekend als het recht op het wissen van gegevens. Dit biedt u de mogelijkheid ons te vragen de door ons opgeslagen persoonsgegevens over u te verwijderen. Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen niet aan dit verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld wanneer we wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens te bewaren.

Voor deze doeleinden kunt u contact met ons opnemen onder vermelding van uw naam en uw verzoek. Om te kunnen garanderen dat uw verzoek correct kan worden verwerkt, vragen wij u mogelijk om een legitimatie. Evengoed hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in de lidstaat waarin u woonachtig bent. Een overzicht van alle nationale gegevensbeschermingsautoriteiten vindt u hier.

Contact- en bedrijfsgegevens

Als u klachten hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, zijn we u graag van dienst. Als u vragen hebt over privacy, kunt u contact met ons opnemen via de contactdetails die hieronder worden vermeld, maar ook via onze social media kanalen.

Bedrijfsnaam: Koninklijke Boon Edam International B.V.
Adres: Ambachtstraat 4, 1135 GG Edam
E-mailadresinfo@boonedam.com
Telefoonnr.: +31(0)299 380808
Kamer van Koophandel: 37094070

Verantwoordelijke gegevensbescherming:   

Naam: Daniëlle G. van Koert – Bakker MSc. CSCP
Functie: Verantwoordelijke gegevensbescherming
Bedrijf: Koninklijke Boon Edam International B.V.

 

© Royal Boon Edam International B.V.